09_വീട് ഇസ്‌ലാമികമാക്കാം _ 1438- JAMADUL AWAL 06_ ജുമുഅ ഖുതുബ

veedu-islamikamaakkam-9

വീട് ഇസ് ലാമികമാക്കാൻ
VEEDU ISLAAMIKAMAAKKAAM
ഭാഗം: 9_ PART 09

സംഗീതം അനുവദനീയമോ⁉️
MUSIC ANUVADANEEYAMAANO???
🎻🎸🎺 🎼🎼🎷🎧
ദഫ് മുട്ടുന്നതിന്റെ ഇസ് ലാമിക വിധി
DAFF MUTTUNNATHINE ISLAAMIKA VIDHI ENTH ❓

ജുമുഅ ഖുതുബ
@ വാടാനപ്പള്ളി മസ്ജിദു റഹ് മാൻ
ജുമാദുൽ ഊലാ 6. ഹി. 1438
🎙 ഹാഷിം സ്വലാഹി.
JUMUA KUTUBA _MASJIDU RAHMAN
VATANAPPALLI _JAMADUL AWAL 6
HASHIM SWALAHI