1-5 അന്ത്യ നാളിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ _1439 MUHARAM 16,23,30 .SAFAR 7,14: നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്

antya-naal

كلمات نافعة في أشراط الساعة
അന്ത്യ നാളിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ ( KHUBUTBA _NIYAF BIN KHALID_കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ്)

01
അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ”
16/മുഹറം/1439 (6/10/17)

02

“ഇമാം മഹ്ദിയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷവാർത്തയും മസീഹുദ്ദജ്ജാലിനെക്കുറിച്ചുള്ള താക്കീതും”
23/മുഹറം/1439 (13/10/17)

03
“അന്ത്യദിനമെന്ന യാഥാർഥ്യവും മസീഹുദ്ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്നകളും”
30/മുഹറം/1439 (20/10/17)

04

كلمات نافعة في أشراط الساعة
” ഈസാ ﷺ ന്റെ പുനരാഗമനവും യ’ജൂജ്-മ’ജൂജിന്റെ പുറപ്പാടും”(27/10/17)  (1439 SAFAR 7)

 
05

تذكرة للأمة في أهوال يوم القيامة
“ഭീതിതമായ അന്ത്യനാളിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ”(3/11/17)_ SAFAR 14_1439