അന്ത്യ നാളിന്റെ ഇളം കാറ്റ് വീശി തുടങ്ങി_1440 JAMADUL AWAL 05_SHAMSUDEEN PALATH

jumua-khutuba-poster

അന്ത്യ നാളിന്റെ ഇളം കാറ്റ് വീശി തുടങ്ങി_
ANTHYA NAALINTE ILAM KAATTU VEESHI THUDANGI_
1440 JAMADUL AWAL 05_SHAMSUDEEN PALATH_
MASJIDUL RAHMAN VADANAPPALLI

Comments are closed.