അറഫാ ഖുതുബ 1439_മലയാളം പരിഭാഷ _SHAMSUDEEN FAREED PALATH

arafa-kutuba

ശൈഖ് ഹുസൈന്‍ ബിന്‍ അബ്ദില്‍ അസീസ്‌ ആലു ശൈഖ് നടത്തിയ അറഫാ ഖുതുബയുടെ മലയാളം പരിഭാഷ _SHAMSUDEEN FAREED PALATH_

ARAFAA KHTUBA 1439_MALAYALAM TRANSILATION

Comments are closed.