ബദ്ർ-സകാത് -ഇ’തികാഫ്_ചില ഓർമപ്പെടുത്തലുകൾ: 1439 RAMADAN 16: NIYAF BIN KHALID

ithijkaf

ബദ്ർ-സകാത് -ഇ’തികാഫ്_ചില ഓർമപ്പെടുത്തലുകൾ: 1439 RAMADAN 16:  NIYAF BIN KHALID
BADAR  , ZAKKATH, ITHIKKAAF , CHILA ORMMAPPEDUTHALUKAL_KHUTUBA

Comments are closed.