ബദറും ബദരീങ്ങളും : KK ZAKARIYYA SWALAHI_1439 RAMADAN 17

badar

ബദര്‍ ശുഹദാക്കള്‍  പ്രയാസപ്പെട്ട് ബദറില്‍ ശത്രുക്കള്‍ക്കെതിരെ  എന്തിനു വേണ്ടി പോരാടി എന്ന് ബദര്‍ ദിനം കൊണ്ടാടുന്ന ആളുകള്‍ അറിയണം. ബദര്‍ ശുഹദാക്കളുടെയും  ബദര്‍ ദിനം കൊണ്ടാടുന്നവരുടെയും ആദര്‍ശം വ്യക്തമാക്കുന്ന  ഹ്രസ്വമായ പ്രാമാണികമായ വിശദീകരണം ……

ബദറും ബദരീങ്ങളും : KK ZAKARIYYA SWALAHI_1439 RAMADAN 17

Comments are closed.