ബിദ്അത്ത് മഹാ ദുരന്തം _1439 സഫര്‍ 28 _ജുമുഅ ഖുതുബ :SHAMSUDEEN FAREED PALATH

bidath

ബിദ്അത്ത് മഹാ ദുരന്തം (Bidath mahaa durantham) 1439 സഫര്‍ 28 _ജുമുഅ ഖുതുബ  (Jumua khutuba) :SHAMSUDEEN FAREED PALATH
Masjidul Rahman Vatanappalli

Comments are closed.