ദുരിതം; വിനയാന്വിതരായി മടങ്ങുക_1439 DUL HIJJAH 06 _SHAMSUDEEN FAREED PALATH

duritham

ദുരിതം; വിനയാന്വിതരായി മടങ്ങുക_
DURITHAM; VINAYAANVITHARAAYI MADANGUKA_
1439 DUL HIJJAH 06 _SHAMSUDEEN FAREED PALATH_
JUMUA KHUTUBA_MASJIDUL RAHMAN VADANAPPALLI

telegram channel link : https://t.me/voiceofsalafwebsite

Comments are closed.