എന്നാല്‍ നമസ്കാരക്കാര്‍ക്കാകുന്നു നാശം : SALMAN SWALAHI

naasham

(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)

എന്നാൽ നമസ്കാരക്കാർക്ക്  നാശം  ; അതായത്,  തങ്ങളുടെ നമസ്ക്കാരത്തെക്കുറിച്ചു അശ്രധയുള്ളവർക്ക്
ഈ ആയത്തുകളുടെ വിശദീകരണം    : SALMAN SWALAHI
(Qatar programme 1439 muharam)

Comments are closed.