ജില്‍ബാബ് _ 1439 DUL QA’ADA 14_SHAMSUDHEEN FAREED

jilbab

ജിൽബാബ് : സത്യവിശ്വാസിനികളെ മുഖം മറക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ അപകടമോ ?
JILBAB_ SATHYA VISHVAASINIKALE MUGHAM MARAKKAAN NIRBANDHICHAAL APAKADMO?

JUMUA KHUTUBA_SHAMSUDEEN FAREED PALATH_1439 DUL QA’ADA 14

Comments are closed.