ജിന്നുകളോടുള്ള സഹായ തേട്ടം വസീലത്തു ശിർക്ക് ആകുന്നതുമുണ്ട് : ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അൽ ഫൗസാൻ

alifta
Download

 

Comments are closed.