ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍ _1440 MUHARAM 04

1440-muharam-4

1440 MUHARAM 04_ജുമുഅ ഖുതുബകള്‍

ഹിജഢകൾ-ഇസ് ലാമിക നിലപാട്, അവരുടെ വിധികൾ നിയമങ്ങൾ
HIJADAKAL; ISLAMIKA NILAPAAD, AVARUDE VIDHIKAL NIYAMANGAL_ABDUL RAUF NADWI

വസ് വാസിൽ നിന്നുള്ള മോചനം
VASVAASIL NINNULLA MOCHANAM_RASHEED CHALAVARA

 

Comments are closed.