ബിദിനം പാടില്ലെന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ കൊണ്ട് തെളിയിക്കല്‍ .. ഇനാം പ്രഖ്യാപകര്‍ക്ക് മറുപടി : KK ZAKARIYYA SWALAAHI

kkzz

നബിദിനം പാടില്ലെന്ന് ഖുര്‍ആന്‍ കൊണ്ട് തെളിയിക്കല്‍ … ഇനാം പ്രഖ്യാപകര്‍ക്ക് മറുപടി  : KK ZAKARIYYA SWALAAHI FROM MADEENA THU NNABAWIYYA _1439 RA: AWAL  ( 2 MINUTS CLIP )

Comments are closed.