നബി_صلى الله عليه وسلم_യുടെ നോമ്പ് : ABDUL RAUF NADWI

nabiyude-nomp

റമദാനിന്റെ ശ്രേഷ്ടതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  നബി صلى الله عليه وسلم ഊന്നി പറഞ്ഞ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ …  നബി صلى الله عليه وسلم  യുടെ നോമ്പ് ..
NABIYUDE NOMB_ABDUL RAUF NADWI_NANDHI PROGRAMME_ 1438 SHABAN
10 MB_01.35 HOUR TIME…