നമസ്കാരത്തിന്റെ കർമ്മ ശാസ്ത്രം : ABDUL RAUF NADWI

FIQH

മുസ്ലിമിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ടമായ ആരാധനയായ നമസ്കാരത്തിന്റെ  ശുറൂതുകൾ ,റുക്നുകൾ ,സുന്നത്തുകൾ , വാജിബാതുകൾ, ഹലാലുകൾ , കരാഹതുകൾ  തുടങ്ങിയവ വിശദീകരിക്കുന്ന  കൊല്ലം ഉമയനല്ലൂരിൽ  നടന്ന   പടനാർഹ്ഹമായ ക്ലാസ്    ***   നമസ്കാരം റസൂൽ صلى الله عليه وسلم  പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ പ്രാവര്തികമാക്കുവാൻ അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ آمين

Part 01

Download

 

 

Part 02

Download

 

 

Part 03

Download