നമസ്കാരത്തിന്റെ ഗൗരവം Part 1-2 : KK ZAKARIYYAA SWALAAHI

swalah

പരലോകം  നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമസ്കാരത്തെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന പ്രവാസീ സുഹൃത്തുക്കളെ… ഇത് കേൾക്കാതെ പോകരുത് … കെകെ സകരിയ്യാ സ്വലാഹി ( മക്ക അസീസിയ)

Part 01_ 3.55 Mb

Part 02_ 3.50 Mb