നോമ്പിന്റെ നിയ്യത്തും ഫിദിയ്യയും : SALMAN SWALAHI

നോമ്പിന്റെ ഫിദ്‌യ കൊടുക്കേണ്ടത് ആരെല്ലാം?…
ഫിദ്‌യ യുടെ അളവ്……..
എപ്പോളാണ് നൽകേണ്ടത് ….?
നോമ്പിന്റെ നിയ്യത്തും ഇബ്നു ഉസെ മീൻ رحمه الله യുടെ ഫത്‌വയും