ഓരോ മുഅ’മിനും കൊതിക്കുന്ന ഹജ്ജ്_1439 Dul Qada 14_Niyaf bin Khalid

vishvaasi-kothikkunna-hajj

ജുമുഅ ഖുത്ബ

“ഓരോ മുഅ’മിനും കൊതിക്കുന്ന ഹജ്ജ്”|
ORO MUA’AMINUM KOTHIKKUNNA HAJJ

കണ്ണൂർ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ്
1439 ദുൽ ഖഅ’ദ 14

Comments are closed.