പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം _പൊതു പ്രഭാഷണം_BODHIKKANAM HON : NIYAF BIN KHALID_

prarthana

പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം
PRAARTHANA ALLAAHUVODU MAATHRAM
NIYAF BIN KHALID
പൊതു പ്രഭാഷണം
🎤നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്
🚦മുണ്ടക്കൈ, ബോവിക്കാനം

Comments are closed.