ഖിയാമുല്ലൈയ്ല്‍ ; ലജ്നതുദ്ദാഇമയുടെ ഫത് വ _KK ZAKARIYYA SWALAHI_1439 RAMADAN

qiyaamullail

ഖിയാമുലൈൽ
ലജ്നതുദ്ദാഇമയുടെ ഫത് വ_ KK ZAKARIYYA SWALAHI_  QIYAAMULLAIL; LAJNATHU DDAAIMAYUDE FATHVA_

PART 01 _1439 RAMADAN 22

PART 02 _1439 RAMADAN 26

 

Comments are closed.