റജബ് മാസത്തിലെ വിധി വിലക്കുകള്‍ : SALMAN SWALAHI_1439 RAJAB

*റജബ് മാസത്തിൽ *
*ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും*

٦ – رجب 1439 ه
23 March 2018   _⌚️ 29:22 minutes

🎤 സൽമാൻ സ്വലാഹി Salman Swalahi

Comments are closed.