സല്‍പ്പേര് നില നിര്‍ത്തുക : ഈദുല്‍ ഫിത്തര്‍ ഖുതുബ _1439 SHAWAL_SHAMSUDHEEN PALATH

salpper

സല്‍പ്പേര് നില നിര്‍ത്തുക
SALPPERU NILA NIRTHUKA
: ഈദുല്‍ ഫിത്തര്‍ ഖുതുബ
EDUL FITHAR KHUTUBA_1439 SHAWAL_SHAMSUDHEEN PALATH

Comments are closed.