സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ : HASHIM SWALAAHI

സൗദിയിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഉന്നത പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരാളായ അബ്ദുൽ അസീസ് അസ്സദ്ഹാൻ ഹഫിദഹുല്ലാഹ് യുടെ  സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന കൃതിയുടെ മലയാളം വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഹാഷിം സ്വലാഹി ( തൃശൂർ ചാമക്കാല പ്രോഗ്രാം 1438)

SAUBHAAGYATHINTE KAARANANGAL _ SHAIK ABDUL AZEEZ ASSADHAAN …  ( TRANSLATED BY HASHIM SWALAHI _THRISSUR CHAMAKKALA PROG 1438)