ശ’അബാനും ബറാഅത്ത് രാവും : SALMAN SWALAHI _ 1439 SHABAN 11

◼️ ബറാഅത്ത് രാവിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ?
◼️ ബറാഅത്തും അനാചാരങ്ങളും
◼️ ശൈഖ് അൽബാനിയും ബറാഅത്തും
ശഅബാനും ബറാഅത്ത് രാവും _SHABAANUM BARAATH RAAVUM_SALMAN SWALAHI_1439 SHA’BAAN 11_QATAR PROGRAME

 

MP3 FILE  7 MB

Comments are closed.