സുന്നത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാവുക… പരിഹസിക്കുന്നവരാകാതിരിക്കുക ! SAMAN SWALAHI

cfcdfdfsdfsdf

സുന്നത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാവുക… പരിഹസിക്കുന്നവരാകാതിരിക്കുക !

Salman swalahi ( Qatar Programme 1437 Shavval)

 

Comments are closed.