തറാവീഹും ചില കുപ്രചാരണങ്ങളും : KK ZAKARIYYA SWALAHI_1439 SHABAN 28

thareeveh

തറാവീഹ് നമ്സകാരത്തിന്റെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്സ സമസ്ത്ക്കാരടക്കമുള്ള ആളുകള്‍  ഇളക്കി വിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാമാണിക മറുപടി_ അഹ്സുന്നയുടെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുന്നു _ DR KK ZAKARIYYA SWALAHI

Comments are closed.