ഉദുഹിയ്യതിന്റെ അഹ്കാമുകൾ (വിധി വിലക്കുകൾ) : MUHAMED NASEEF IBRAHEEM

Untitled

ബലി അറുക്കുന്നതിന്റെ ഫദാഇലുകൽ …
ബലി അറുക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ച് …
ബലി മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാകണം …
ബലി അറുക്കുന്നതിന്റെ സമയം …

ബലി അറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ..
തെളിവുകൾ ഖുർആനിൽ നിന്നും തിരു സുന്നത്തിൽ നിന്നും .
..

 

Download

 

Comments are closed.