ഉംറ കര്‍മ്മം കഴിഞ്ഞ് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നവരോട് …DR KK ZAKARIYYA SWALAHI_MAKKAH DARS 1436 H

umra-cheythu

ഉംറ കര്‍മ്മം കഴിഞ്ഞ് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നവരോട്
UMRA KARMMAM KAZHINJU SVADESHATHEKK MADANGUNNAVARODU…
DR KK ZAKARIYYA SWALAHI_MAKKAH DARS 1436 H

Comments are closed.