വാങ്കിന്റെ(الأذان ) ചരിത്രവും മഹത്വവും : SALMAN SWALAHI_ 1440

bank

വാങ്കിന്റെ(الأذان ) ചരിത്രവും മഹത്വവും  SALMAN SWALAHI
VAANKINTE CHARITHRAVUM MAHATHVAVUM

PART 01
വാങ്ക് നിയമമാക്കപ്പെടുന്നത് സ്വപ്നത്തിലൂടെ!!?
നബി صلى الله عليه وسلم വാങ്ക് വിളിക്കാൻ എന്ത് കൊണ്ട് ബിലാൽ رصي الله عنه വിനെ ഏൽപിച്ചു ?
വാങ്കിന്റെ 4 ഹിക്മത്തുകൾ
വാങ്ക്   ഇസ് ലാമിന്റെഅഖീദയുടെ ശബ്ദം


PART 02

വാങ്കിന് ഉത്തരം പറയാത്തവർക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്ന 7 കാര്യങ്ങൾ
വാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ رضيت بالله ربا…. എന്ന് പറയൽ?
വാങ്കിനു ശേഷം صلاة ചൊല്ലൽ ?
حي علي الصلاة   ശേഷം എന്ത് കൊണ്ടാണ് لآ حول ولا قوة الا بالله എന്ന് പറയാൻ കൽപിക്കപ്പെട്ടത് ?
الصلاة خير من النوم  എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് എന്ത്?
വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാമോ?

https://t.me/voiceofsalafwebsite

Comments are closed.