08_വീട് ഇസ്‌ലാമികമാക്കാം _ 1438- റബീഉല്‍ ആഖിർ 29_ ജുമുഅ ഖുതുബ

8

08_വീട് ഇസ്‌ലാമികമാക്കാം VEED ISLAAMIKAMAAKKAM /PART 7/ JUMUA KHUTHUBA
1438- റബീഉല്‍ ആഖിർ 29_ ജുമുഅ ഖുതുബ….
ഈ ഉമ്മത്തിൽ ചരൽ വർഷവും,
രൂപമാറ്റവും,
ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തപ്പെടലും സംഭവിക്കുന്നതെപ്പോൾ❓
മദ്യവും, പട്ടും,സംഗീതവും, ഈ ഉമ്മത്തിന് അനുവദനീയമാക്കുന്ന ആളുകൾ വരുമെന്നോ⁉️