07_വീട് ഇസ്‌ലാമികമാക്കാം _ 1438- റബീഉല്‍ ആഖിർ 22_ ജുമുഅ ഖുതുബ

07_വീട് ഇസ്‌ലാമികമാക്കാം VEED ISLAAMIKAMAAKKAM /PART 7/ JUMUA KHUTHUBA
1438- റബീഉല്‍ ആഖിർ 22_ ജുമുഅ ഖുതുബ….
—-ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.—-
—-കേൾവി എന്ന അനുഗ്രഹം—-