സക്കാത്ത് തത്വവും പ്രയോഗവും : ABDUL RAUF NADWI_1439 RAMADAN

zakath
  • സക്കാത്ത് തത്വവും പ്രയോഗവും!
  • സക്കാത്ത് വിതരണം കമ്മിറ്റികളുടെ മാത്രം ബാധ്യതയോ??
  • വൽ ആമിലീന എന്നതിന്റെ ശരിയായ വിവക്ഷ!!
  • ഫീസബീലില്ലാ എന്നതിൽ ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെടും??
  • ബന്ദുക്കൾക്ക് നൽകാൻ പാടില്ലെന്നോ??

    അബ്ദുറഊഫ് നദ് വി

തലശ്ശേരി ശറാറമസ്ജിദ് റമളാൻ ക്ലാസ്സ് ഹിജറ1439 റമളാൻ18_ (3/6/18)

 

Comments are closed.