അസംബന്ധങ്ങളുടെ പിറകേ പോകാതിരിക്കുക.

pakarcha-vyaadikal

കൊറോണ ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിധികൾ.
1 മയ്യിത്ത് കുളിപ്പിക്കൽ,
2 കഫ്ൻ ചെയ്യൽ,
3 നമസ്കാരം?
ABDUL RAUF NADWI 2020 APRIL 3

കൊറോണ : അസംബന്ധങ്ങളുടെ പിറകേ പോകാതിരിക്കുക.
BASHEER SALAFI  2020 APRIL 5

തവക്കുല്‍
ഇളവുകൾ തൃപ്തിയോടെ സ്വീകരിക്കുക
SHAMSUDHEN  PALATH 2020 APRIL 1


കൊറോണ:  ആർക്കാണ് നിർഭയരായിരിക്കാൻ കഴിയുക?
ഒഴിനു സമയം പ്രയോചനപ്പെടുത്തുക
SHAMSUDEEN PALATH  2020 MARCH 27  1441 SHABAN

കൊറോണ: അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം
BASHEER SALAFI 2020 MARCH 26  1441 SHABAN