ആ വാർത്ത പച്ചക്കളവ് : SHAMSUDHEEN PALATH

aaaaaaaa

സത്യവും അസത്യവും കൂട്ടി കലർത്തി തനിക്കെതിരെയും മറ്റു മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെയും  വ്യാജ ആരോപണം നടത്തിയതിന്റെ യാഥാർഥ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു  …   ശംസുദ്ധീൻ ഫരീദ് പാലത്