അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹം നേടാനുള്ള 10 കാര്യങ്ങള്‍ _SHAMSUDHEEN PAALATH_1441 JAMADUL AKHIR 29 2020 FEB 23

untitled

അല്ലാഹുവിന്റെ സ്നേഹം നേടാനുള്ള 10 കാര്യങ്ങള്‍ _SHAMSUDHEEN PAALATH_1441 JAMADUL AKHIR 29 _ 2020 FEB 23

( ഇബ്നുല്‍ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാഹ്  രചിച്ച മദാരിജു സ്സാലികീന്‍ എന്ന കിത്താബില്‍ നിന്നും)