നിഴൽ നോക്കി ഖിബ് ല നിർണ്ണയത്തിനുള്ള അവസരം ഭൂമിയുടെ ഏതു കോണിൽ നിന്നും _ 1437 ശഅബാൻ 21 ശനിയാഴ്ച മക്ക സമയം ഉച്ചക്ക് 12:18 നു .. ഇൻശാഅല്ലാഹ്

new.............

സൂര്യൻ  ക അബയുടെ നേരെ മുകളിൽ  വരുന്നു ..
അന്നേ ദിവസം    നിഴൽ  നോക്കി ഖിബ് ല നിർണ്ണയത്തിനുള്ള അവസരം ഭൂമിയുടെ ഏതു കോണിൽ നിന്നും _ 1437 ശഅബാൻ 21 ( 2016 മെയ് 28 ) ശനിയാഴ്ച മക്ക സമയം ഉച്ചക്ക് 12:18 നു .. ഇൻശാഅല്ലാഹ്

An opportunity  to confirm or correct qibla direction from around the world on Sha’ban 21 Saturday

Makka Time: 12: 18 PM

Indian Time : 02: 48 PM
UAE time : 01: 18 PM
GMT time:  09: 18 AM
Qatar Time : 12 :18 PM

Source : Ahlussunnah calendar Kerala India.

new.............