അന്ത്യ നാളിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ PART 1-8 _SHAMSUDEEN BIN FAREED PALATH_1440_2019

lokavasaanathinte-adayaalangal
അന്ത്യ നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ
ANTHYA NAALINTE ADAYAALANGAL
JUMUA KHUTUBA_SHAMSUDHEEN BIN FAREED PALATH

PART 01
അന്ത്യ നാളിന്റെ ഇളം കാറ്റ് വീശി തുടങ്ങി
1440 JAMADUL AWAL 5

 

PART 02
വഞ്ചനയുടെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ ചതിയുടെയും
1440 JAMADUL AWAL 12

 

PART 03
പള്ളികള്‍ അലങ്കരിക്കുന്നു, മദ്യവും വ്യപിചാരവും സംഗീതവും ഹലാലാകുന്നു ..
1440 JAMADUL AWAL 25
 
PART 04
ആരാണ് മഹ്ദി ?
1440 JAMADUL AKHIR 3
PART 05
മസീഹുദ്ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്നകള്‍
1440 JAMADUL AKHIR 10
 
PART 06
മസേഹ് ബിന്‍ മറിയമിന്റെ ഇറക്കം
1440 JAMADUL AKHIR 17
 
PART 07
യഅജൂജ് മഅജൂജ് ഭൂമിയില്‍ നാശം  വിതക്കുന്നു
1440 JAMADUL AKHIR 23
 
PART 08
ദാബ്ബതുല്‍ അര്ദ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു …കഅബ പൊളിക്കപ്പെടുന്നു!
അല്ലാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു
1440 RAJAB 01