ബിദ് അതിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ ? :SHAIKH ABDUL MUHSIN ABBAAD ( MADEENA) HAFIDAHULLAH

ihjuih

ബിദ് അതിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ അബ്ബാദ് (മദീന) ഹഫിദഹുല്ലഹ് നല്കിയ മറുപടി*** Audio 676 kb** to download click on icon

ﺳﺌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ـ ‏( 6 / 345 ‏)
ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻛﻞ ﻃﻌﺎﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ، ﻛﺼﻨﻊ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ؟

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ: ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻨﺒﻴﻬﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﻌﺪﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ، ﻭﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻊ ﻷﻣﻮﺭ ﻣﺒﺘﺪﻋﺔ ﻭﻷﻣﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺔ

Download