ഈസ നബി (عليه السلام) യെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം : JUMUA KHUTUBA_21.DEC.2018_DR KK ZAKARIYYA SWALAHI RAHIMAHULLAH

esaaaaaaaa

ഈസ നബി (عليه السلام) യെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം
EESAA NABIYE KURICHULLA VISHVAASAM
: JUMUA KHUTUBA_21.DEC.2018_DR KK ZAKARIYYA SWALAHI RAHIMAHULLAH