തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈദുല്‍ ഫിത്തര്‍ ഖുതുബകള്‍ _1440 ശവ്വാല്‍_2019

തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈദുല്‍ ഫിത്തര്‍  ഖുതുബകള്‍ _1440 ശവ്വാല്‍_2019
THERANJEDUTHA EEDUL FITHAR KHUTHUBAKAL
1440 SHAWAL_2019 JOON

https://t.me/voiceofsalafwebsite

1
NIYAF BIN KHALID ( KANNUR CITY )


2
NASEEM ALI (MARKAZ AHMED BIN HAMBAL KARIKKAMKULAM CALICUT)


3
SHAMSUDHEE BIN FAREED PALATH (VADANAPPALLI THRISHUR DT)


4
ABDUL RAUF NADWI ( VATTAKKINAR )


5
HASHIM SWALAHI  (AYILAKKAD )