ഫദ്ലു ഇല്മുസ്സലഫ് അലാ ഇല്‍മുല്‍ ഖലഫ് _ഇബ്നു റജബ് അല്‍ ഹമ്പലി _MALAYALAM TRANSIALTION

فضل علم السلف على علم الخلف*
എന്ന, ഇമാം ഹാഫിദ് ഇബ്നു റജബ് അൽഹമ്പലി  رحمه الله عليه  യുടെ ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ..

ഉപകാര പ്രദമായ അറിവുകളും ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത അറിവുകളും എന്തെന്ന് ഇമാമീങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ സഹിതം വിവരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം

SHORT TRANSILATION BY MUHAMED NASEEF  ( MAKKAH) عفا الله عنه
2022 FEB  1443 RAJAB


a