1-4: ഗൈബ് (മറഞ്ഞകാര്യം) അറിയുന്നവൻ അല്ലാഹു മാത്രം : 1439 Shawal 8, 15, 22, 29 _ Jumua Khutuba_ Dr KK ZAKARIYYA SWALAHI

gaib

ഗൈബ്  (മറഞ്ഞകാര്യം) അറിയുന്നവൻ അല്ലാഹു മാത്രം
GAIB ARIYUNNAVAN ALLAAHU MAATHRAM_SHARARA MASJID THALASERY_JUMUA KHUTUBA_ KK ZAKARIYYA SWALAHI
( PRESS DOWNLOAD BUTTON)

PART 01
1439 Shawal 8


PART 02
1439 Shawal 15


PART 03
1439 Shawal 22


PART 04
1439 Shawal 29