1-3 : ഹദീഥ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു പഠനം : SALMAN SWALAHI


ഹദീസ്  ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു പഠനം
സൽമാൻ സ്വലാഹി

PART 1
എന്താണ് ഹദീസ് ? അസർ ?
അഹലുസ്സുനന്‍ ആരെല്ലാം ?
ഹദീസും സുന്നത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ?
ഏതൊക്കെയാണ് സ്വി ഹാ ഹുസ്സിത്ത?
സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളുടെ ദറജകൾ ഏതൊക്കെ?

PART 2
ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ…

എന്താണ് സ്വിഹാഹ്? (الصحاح) ???
എന്താണ് ജാമിഅ്? (الجامع) ???
എന്താണ് മുസ്തദ്റക്? (المستدرك) ???
എന്താണ് സുനൻ? (السنن) ???

PART 3
അൽ മുവത്വ_ഇമാം മാലിക് رحمه الله
മറ്റു ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മുവത്വയുടെ സവിശേഷത..
മുവത്വ രചിച്ച കാലഘട്ടം രചിക്കാനുണ്ടായ കാരണം…
അൽ മുവത്വ എന്ന പേര് എങ്ങനെ കിട്ടി?
മുവത്വയിലെ ഹദീസുകളുടെ സനദുകളുടെ പ്രത്യോകത…
ഹാറൂൻ റശീദ് മുവത്വ ക അബയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം!