ഹദീസിന്റെ പ്രാമാണികതയും വിമർശനങ്ങളും : ABDUL RAUF NADWI

CGFGFDFGFDFGFDFGFDFGFFG
  • വിശുദ്ധ ഖുർആനിന് എതിരായ ഹദീസുകളുണ്ടെന്നോ ???
  • സുന്നത് എന്നാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് ???
  • എന്താണ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ വസത്വിയ്യത് ???
    ആധുനിക ഹദീസ് വിമർശകരുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പ്രാമാണിക മറുപടി … സംസാരിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ റൗഫ് നദ്‌വി ( വട്ടത്താണി മജ്ലിസുൽ ഇല്മില് നടന്ന പ്രഭാഷണം)