ഹദീഥു ജിബ്‌രീൽ : DR KK ZAKARIYYA SWALAHI ( MAKKAH DARS 1437)

hadees-jibreel

ഹദീഥു ജിബ്‌രീൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഹദീഥ് ….
ഇബ്നു റജബ് അൽ ഹമ്പലി യുടെ ജാമിഉൽ ഉലൂമി വൽ ഹികം എന്ന ഹദീഥ് ഗ്രന്ഥത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മക്കയിൽ നടന്ന ദർസിൽ നിന്നും  ( DR KK ZAKARIYYA SWALAHI )

روى مسلم في كتابه صحيح مسلم قال

«عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال : أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليًا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»

PART 01

PART 02

PART 03

PART 04

PART 05