2-2 ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്‌ ഒരുങ്ങുന്നവർക്കായി ചില ഉപദേശങ്ങൾ_ 1439 DUL QA’ADA 07,14 _KK ZAKARIYYA SWALAHI

hajj-khutuba

ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്‌ ഒരുങ്ങുന്നവർക്കായി  ചില ഉപദേശങ്ങൾ__KK ZAKARIYYA SWALAHI……..
HAJJ KARMMANGALKK ORUNGUNNAVARKKULLA UPADESHANGAL_JUMUA KUTUBA_SHARARA MASJID KANNUR

PART 01
1439 DUL QA’ADA 07

PART 02
1439 DUL QA’ADA 14

telegram channel link : https://t.me/voiceofsalafwebsite