ഹൗഖല[لا حول ولا قوة الا بالله] _JUMUA KHUTUBA_YAHYA BIN ABDIL RAZAQ_PAAYIPPAD

خطبة الجمعة
الحوقلة
ജുമുഅഃ ഖുതുബ: JUMUA KHUTUBA
ഹൗഖല[لا حول ولا قوة الا بالله] HAOQALA

⏱ 00:17:23
🎙️ യഹ്‌യ ബിൻ അബ്ദിർറസ്സാഖ്
YAHYA BIN ABDIL RAZAQ

മസ്ജിദ് അർ-റഹ്‌മാൻ, പായിപ്പാട്
MASJIDUL RAHMAN PAAYIPPAD