ഇബ്‌നു മസ്ഊദ് رضي الله عنه ന്റെ അസറും ഗുണപാഠങ്ങളും : MUHAMED NASWEEF IBRAHIM

ibnu masud

ഇബ്‌നു മസ്ഊദ് رضي الله عنه ന്റെ അസറും ഗുണപാഠങ്ങളും

* ഫിത്ന ഉണ്ടായപ്പോൾ സലഫുകൾ എടുത്ത നിലപാട്
* പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും ഇൽമ് സ്വീകരിക്കുക
* അറിവ് നേടുന്നതിൽ സലഫുകളുടെ മൻഹജ്‌

PART: 01

 

PART 02: