ഇമാം ബർബഹാരിയുടെ ശർഹുസുന്ന: DR KK ZAKARIYA SWALAHI

sharhussunnah

ഇമാം ബർബഹാരിയുടെ ശർഹുസുന്ന: എന്ന അഖീദ ഗ്രന്ഥം ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഫൗസാന്റെ ശരഹു് സഹിതം , ഡോ : കെകെ സകരിയ സ്വലാഹി മലയാളം വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു ..

 

Dars 01:
ആമുഖം – ഇമാം ബർബഹാരിയുടെ ഹ്രസ്വ ചരിത്രം

Download

 

Dars 02:
ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈജ്ഞാനിക മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള പുസ്തക പരിചയം

Download

 

 

 

Dars : 03
ഗ്രന്ഥകാരന്റെ മുഖവുര

Download

 

 

 

Dars 04 :
തലശേരിയിൽ നടത്തിയ ദർസ്  Part  #01

Download

 

 

 

Dars 05 :
തലശേരിയിൽ നടത്തിയ ദർസ്  Part #02

Download

 

 

 

Dars 06 :
തലശേരിയിൽ നടത്തിയ ദർസ്  Part #03

Download

 

 

Dars 07 :
കോഴിക്കോട് തോപ്പ ബീച്ചിൽ നടന്ന ദർസ്

Download