ഇസ്‌ലാമിക കുടുംബം Part 02 : SHAMSUDHEEN FAREED PALATH

part-02

കുടുംബങ്ങളിൽ  വർജ്ജിക്കേണ്ട സാരവും നിസ്സാരവുമായ പാപങ്ങളും അതിന്റെ പരലോകത്തു  വരാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷകളെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്ന പഠനാർഹമായ ക്ലാസ്സ് _
ഇസ്‌ലാമിക കുടുംബം _ ഭാഗം 02_  കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രോഗ്രാം _ശംസുദ്ധീൻ ഫരീദ് പാലത്